nacionalne-manjine.info

Stranica www.nacionalne-manjine.info nastala je u sklopu projekta "Potpora vijećima nacionalnih manjina na područjima posebne državne skrbi" kojeg je financirala Europska unija, a provodio WYG International i CPM od lipnja 2006. do studenoga 2007.

18. Studeni 2014.

SEMINAR O ULOZI I UNAPREĐENJU RADA VIJEĆA I PREDSTAVNIKA NACIONALNIH MANJINA U DARUVARU

Savjet za nacionalne manjine Republike Hrvatske, u suradnji sa Uredom za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade RH, 11. studenog 2014. godine održao je u Daruvaru seminar o ulozi i unapređenju rada vijeća i predstavnika nacionalnih manjina. Na seminaru su sudjelovali članovi Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina, predstavnici Koordinacije nacionalnih manjina te predstavnici jedinica područne i lokalne samouprave Bjelovarsko-bilogorske županije. kao i predstavnik Ministarstva uprave Republike Hrvatske.

Uvodna izlaganja na seminaru su podnijeli predsjednik Savjeta za nacionalne manjine RH Aleksandar Tolnauer, pomoćnica ravnatelja Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Bahrija Sejfić te savjetnik za manjinska pitanja u Ministarstvu uprave Sulejman Tabaković.

Seminar su pozdravili i zamjenica župana Bjelovarsko-bilogorske županije Tanja Novotni Golubić, zamjenik župana Saša Lukić kao i gradonačelnik Daruvara Dalibor Rohlik.

U raspravi je analiziran rad i funkcioniranje vijeća i predstavnika nacionalnih manjina odnosno prisutni problemi sa kojima se ove institucije susreću u praksi, ali su istaknuti i primjeri dobre prakse i uspješne suradnje vijeća i predstavnika sa tijelima područne i lokalne samouprave. Posebno je naglašena i daljnja potreba edukacije kako vijeća i predstavnika, tako i područne i lokalne samouprave u cilju unapređenja rada nacionalnih manjina u javnom životu i upravljanju lokalnim poslovima.

U raspravi je bilo riječi i o izborima za vijeća i predstavnike nacionalnih manjina u 2015. godini, kao i o potrebi aktivnijeg sudjelovanja vijeća i predstavnika po svim pitanjima na lokalnoj razini, te pune implementacije manjinske legislative u praksi.

11. Studeni 2014.

JAVNI POZIV

NEVLADINIM UDRUGAMA I USTANOVAMA NACIONALNIH MANJINA ZA PREDLAGANJE PROGRAMA ZA OSTVARIVANJE KULTURNE AUTONOMIJE IZ PODRUČJA: INFORMIRANJA I IZDAVAŠTVA, KULTURNOG AMATERIZMA I MANIFESTACIJA, PROGRAMA KOJI PROIZLAZE IZ BILATERALNIH SPORAZUMA I UGOVORA, KOJI ĆE SE SUFINANCIRATI SREDSTVIMA IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE U 2015; POTPORE ZA PROGRAME OSTVARIVANJE KULTURNE AUTONOMIJE NACIONALNIH MANJINA

JAVNI POZIV (89,0K)

PRIJAVNICA ZA PROGRAM INFORMIRANJA-A (21,7K)

PRIJAVNICA ZA PROGRAM IZDAVAŠTVA-B (21,1K)

PRIJAVNICA ZA PROGRAM KULTURNOG AMATERIZMA-C (22,2K)

PRIJAVNICA ZA PROGRAM KULTURNE MANIFESTACIJE-D (21,2K)

PRIJAVNICA ZA PROGRAME KOJI PROIZLAZE IZ BILATERALNIH UGOVORA-E (20,1K)

PRIJAVNICA ZA PROGRAME STVARANJA PRETPOSTAVKI ZA OSTVARIVANJE KULTURNE AUTONOMIJE (20,8K)

OBAVEZNI OPĆI PODACI I PRILOZI (48,9K)

10. Studeni 2014.

SURADNJA U PROVEDBI OKVIRNOG SPORAZUMA O SURADNJI U PROMICANJU I RAZVITKU BILATERALNE I REGIONALNE SURADNJE NA PODRUČJU ZAŠTITE LJUDSKIH PRAVA I PRAVA NACIONALNIH MANJINA

Vezano za provođenje "Okvirnog sporazuma o suradnji u promicanju i razvitku bilateralne i regionalne suradnje na području zaštite ljudskih prava i prava nacionalnih manjina", potpisanog 16. listopada 2013.godine, u Zagrebu je 07. studenog 2014. održan radni sastanak predsjednika Savjeta za nacionalne manjine Aleksandra Tolnauera sa dekanom Fakulteta političkih nauka iz Beograda prof. dr. Ilijom Vujačićem i prof. dr. Milanom Podunavcem. Sastanku je nazočio i savjetnik za politički sustav Predsjednika Republike Hrvatske prof. dr. Siniša Tatalović.

Na sastanku je bilo riječi o daljnjoj suradnji oko pitanja zaštite ljudskih prava i prava nacionalnih manjina u pogledu edukacije pripadnika nacionalnih manjina, te o prenošenju iskustava Republike Hrvatske iz pretpristupnih pregovora s Europskom unijom, vezanih za pitanja ostvarivanja prava nacionalnih manjina.

06. Studeni 2014.

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Savjet za nacionalne manjine

OBAVIJEST UDRUGAMA NACIONALNIH MANJINA, svima

Poštovani/e,

U skladu s izmjenama koje je propisao novi Zakon o udrugama („Narodne novine“, broj 74/14), udruge su dužne u roku od godinu dana od stupanja na snagu Zakona uskladiti statute sa Zakonom i o tome podnijeti zahtjev za upis promjena nadležnom uredu državne uprave.

Za udruge koje navedenu obvezu ne ispune do 1. listopada 2015. nadležni će ured po službenoj dužnosti utvrditi jesu li ispunjeni uvjeti za prestanak djelovanja udruge i pokretanje postupka likvidacije.

Vezano uz navedeno, podsjećamo udruge nacionalnih manjina na obvezu dostave Savjetu za nacionalne manjine zapisnika sa skupštine udruge na kojoj bude izglasan novi statut usklađen s izmjenama koje je novi Zakon o udrugama propisao.

S poštovanjem,
PREDSJEDNIK SAVJETA
Aleksandar Tolnauer, v.r.

24. Listopad 2014.

KRITERIJI ZA DODJELU FINANCIJSKIH POTPORA (78,0K)

22. Listopad 2014.

STUPIO NA SNAGU NOVI ZAKON O UDRUGAMA (34,8K)

13. Listopad 2014.

SJEDNICA SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE : USVOJENI NOVI KRITERIJI ZA DODJELU FINANCIJSKIH POTPORA

Dana 10. listopada 2014. održana je 59. sjednica Savjeta za nacionalne manjine na kojoj su doneseni novi Kriteriji za dodjelu financijske potpore za programe nevladinih udruga i ustanova nacionalnih manjina prijavljene na Javni poziv za predlaganje programa za ostvarivanje kulturne autonomije koji će se sufinancirati sredstvima Državnog proračuna Republike Hrvatske.

Usvojeni Kriteriji primijenit će se pri utvrđivanju financijske potpore programima kulturne autonomije prijavljenim na Javni poziv za 2015. godinu čime je specifičan model financiranja kulturne autonomije nacionalnih manjina putem Savjeta u potpunosti prilagođen standardima financiranja civilnog društva u Europskoj uniji.

Precizno su regulirani opći i posebni kriteriji te kriteriji za pojedine vrste programa odnosno programi koji proizlaze iz bilateralnih sporazuma i ugovora o pravima manjina i programi stvaranja pretpostavki za ostvarivanje kulturne autonomije.

Naglasak je na namjenskom trošenju sredstava, a između ostaloga uspostavljeni su jasni kriteriji kojima se utvrđuje kada i kako udruge i ustanove nacionalnih manjina mogu zahtijevati prenamjenu odobrenih proračunskih sredstava.

Usvojeni Kriteriji objavit će se u Službenom glasilu Republike Hrvatske Narodnim novinama.

Po stupanju na snagu Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija, a prije podnošenja godišnjih izvješća o radu i izvršenju programa za 2014. godinu, najavljeno je i donošenje nove Metodologije praćenja ostvarivanja programa nevladinih udruga i ustanova nacionalnih manjina.

Na 59. sjednici odobrena je prenamjena sredstava nevladinim udrugama i ustanovama nacionalnih manjina dodijeljenih za programe ostvarivanja kulturne autonomije.

22. Rujan 2014.

PROTIV MEDIJSKE GETOIZACIJE NACIONALNIH MANJINA

U skladu s odlukom donesenoj na 58. sjednici Savjeta za nacionalne manjine o potrebi poduzimanja žurnih mjera vezano za nezadovoljavajući stupanj ostvarivanja prava nacionalnih manjina na pristup javnim medijima te sastankom predstavnika Savjeta za nacionalne manjine s ravnateljstvom Hrvatske radiotelevizije koji održan 9. srpnja predsjednik Savjeta Aleksandar Tolnauer sudjelovao je 18. rujna na sjednici Programskog vijeća HRT-a. na kojoj se raspravljalo o programima za informiranje pripadnika nacionalnih manjina.

Tom prilikom predsjednik Savjeta posebno je upozorio na problematiku medijskog getoiziranja nacionalnih manjina.

"Emisije i programi vezani uz nacionalne manjine imaju getoizacijski efekt. Tu se stvara privid o manjinama kao o paralelnom, a ne integriranom društvu. Moramo razvijati integrirajući medijski model, da to uđe u sve programe", naglasio je Tolnauer.

Programsko vijeća HRT-a složilo se s predsjednikom Savjeta za nacionalne manjine i dalo podršku takvom pristupu te pozvalo HRT da uvaži prijedloge Savjeta koji traži što veću ulogu HRT-a u promicanju ravnopravnosti manjina i suživota s većinskim narodom, te očuvanja njihova kulturnog identiteta.

22. Rujan 2014.

REGIONALNA ŠKOLA LJUDSKIH I MANJINSKIH PRAVA U MEDULINU

Predsjednik Savjeta za nacionalne manjine RH Aleksandar Tolnauer sudjelovao je od 12 . do 17. rujna na tradicionalnoj Regionalnoj školi ljudskih i manjinskih prava koja se održava u Medulinu . Regionalnu školu organizira Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu (Centar za međunarodne i sigurnosne studije) u suradnji s Fakultetom političkih nauka u Beogradu, Savjetom za nacionalne manjine RH , Uredom Vlade RH za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, Istarskom županijom, Gradom Pula i općinom Medulin.

U programu Škole sudjeluju renomirani znanstvenici i eksperti za ljudska prava i prava nacionalnih manjina sa više sveučilišta zemalja regije , a polaznici su studenti politologije iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske , Slovenije i Srbije.

Predsjednik Savjeta Tolnauer u programu Regionalne škole održao je predavanje na temu „Iskustva Savjeta za nacionalne manjine RH nakon ulaska Hrvatske u Europsku uniju „ . Podsjetivši kako je Hrvatska u procesu pristupanja značajno podigla standarde zaštite prava nacionalnih manjina , Tolnauer je istovremeno upozorio kako ulazak u EU donosi nove izazove u pogledu ostvarivanja manjinskih prava , njihovu novu kvalitetu i perspektive ali i opasnosti njihovih redukcija s čime su se suočile neke članice EU.

12. Rujan 2014.

REPUBLIKA HRVATSKA
Savjet za nacionalne manjine
Klasa: 022-03/14-01/02
Urbroj: 50438-14-01
Zagreb, 12. rujan 2014.g.

SVIM UDRUGAMA I USTANOVAMA NACIONALNIH MANJINA - svima –

Predmet: Obavijest

Poštovani-a!

Obavještavamo udruge i ustanove nacionalnih manjina da će se od 01.10.2014.godine koristiti isključivo nova email adresa Savjeta za nacionalne manjine.

Nova email adresa je: savjet.manjine@sssnm.vlada.hr

S poštovanjem,
PREDSJEDNIK SAVJETA
Aleksandar Tolnauer v.r.

27. Kolovoz 2014.

ODRŽAN SEDMI PO REDU MEĐUNARODNI ZNANSTVENI SKUP "SRPSKO-HRVATSKI ODNOSI: ZAŠTITA IDENTITETA"

U organizaciji Udruge za povijest, suradnju i pomirenje Golubić i Centra za istoriju, demokratiju i pomirenje iz Novog Sada u Golubiću je od 24. do 27. kolovoza 2014. održan tradicionalni, sedmi po redu, Međunarodni znanstveni skup pod nazivom "Srpsko-hrvatski odnosi . zaštita identiteta".

Na ovogodišnjem skupu na kojem je naglasak bio na pitanju identiteta okupili su se znanstvenici koji imaju različita viđenja hrvatsko-srpskih odnosa i na taj način nastavili razgovore započete prije šest godina.

Na znanstvenom skupu su u ime Savjeta za nacionalne manjine Republike Hrvatske koji je ujedno i supokrovitelj skupa sudjelovali predsjednik Savjeta Aleksandar Tolnauer te članovi Savjeta i zastupnici Hrvatskog sabora prof. dr. sc. Milorad Pupovac i prof. Dragan Crnogorac.

U cilju nastavka znanstvenog hrvatsko-srpskog dijaloga sudjelovali su i gradonačelnik Obrovca dr. Ante Župan, Milan Micić iz Pokrajinskog sekretarijata za kulturu i javno informisanje iz Novog Sada, poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srbije Janko Veselinović, Darko Sarić iz Hrvatskog nacionalnog vijeća u Srbiji, kao i drugi brojni znanstvenici i umjetnici iz Hrvatske, Srbije, Njemačke, Grčke i Bugarske.

27. Kolovoz 2014.

OTVORENI "LIPOVLJANSKI SUSRETI 2014"

Predsjednik Savjeta za nacionalne manjine RH Aleksandar Tolnauer u svojstvu izaslanika predsjednika Republike Ive Josipovića u subotu je , 23. kolovoza svečano otvorio ‘Lipovljanske susrete 2014.’. U svom obraćanju Aleksandar Tolnauer je istakao kako je predsjednik Republike Hrvatske i do sada podržavao ovu manifestaciju te da će je nastaviti podržavati i dalje. Susreti su otpočeli svečanim mimohodom kroz centar Lipovljana, a nastavljeni su nizom kulturnih manifestacija uključujući i Okrugli stol o položaju nacionalnih manjina u RH. Predsjednik Savjeta za nacionalne manjine na Okruglom stolu govorio je o izazovima daljnjeg razvoja zaštite manjinskih prava u kontekstu ulaska Hrvatske u Europsku uniju. Ovogodišnji ‘Susreti’, peti su po redu, kao obnovljena manifestacija nacionalnih manjina RH, a 25. po redu, od vremena njihovog prvog održavanja. Predsjednik RH Ivo Josipović visoki je pokrovitelj ove manifestacije.

04. Kolovoz 2014.

MEĐUNARODNI DAN SJEĆANJA NA ROMSKE ŽRTVE HOLOKAUSTA

Predsjednik Savjeta za nacionalne manjine Aleksandar Tolnauer u subotu , 2. kolovoza kao izaslanik Predsjednika RH Ive Josipovića nazoćio je komemoraciji romskim žrtvama Porajmosa/ Holokausta koji je po treći put održan u selu Uštica kod Jasenovca te položio vijenac na romskom groblju .

Komemoracija se održava u znak siječanja na više od 16 tisuća romskih žrtva ubijenih uglavnom u koncentracijskom logoru Jasenovac za vrijeme Drugog svjetskog rata.

Govoreći na komemoraciji predsjednik Romskog nacionalnog vijeća i saborski zastupnik Veljko Kajtazi podsjetio je na strašna stradanja Roma u Drugom svjetskom ratu te se založio da se romskim žrtvama u Hrvatskoj izgradi dostojanstveni spomenik ,a istina o tim zločinima uvrsti u školske programe .

Komemoracija se inače održava uz Međunarodni dan sjećanja na Romske žrtve Holokausta koje je utvrdilo Vijeće Europe kao sjećanje na 2. kolovoz 1944. godine, kada je više tisuća Roma ubijeno u koncentracijskom logoru u Auschwitzu.

21. Srpanj 2014.

PREDSJEDNIK SAVJETA NA MEĐUNARODNOM SKUPU O NACIONALNIM MANJINAMA

U Banja Luci je 17.srpnja u organizaciji njemačke zaklade "Friedrich Ebert Stiftung" održan međunarodni skup „ Nacionalne manjine i demokratski procesi „ . Na skupu čija je jedna od osnovnih poruka bila da zemlje u regiji uglavnom imaju dobre zakone o pravima nacionalnih manjina , ali i puno problema u njihovoj provedbi govorio je i predsjednik Savjeta za nacionalne manjine RH Aleksandar Tolnauer.

On je podsjetio da je kroz ispunjavanje poglavlja 23 predpristupnih pregovora s EU, Hrvatska svoje zakonodavstvo uskladila s evropskim standardima o zaštiti prava nacionalnih manjina, ali i istakao da taj proces u implementaciji ide sporo te da se problemi u ostvarivanju prava isti s kojim smo se suočavali i prije nego je Hrvatska postala članica Evropske unije.

I kod većinskog naroda i kod pripadnika manjina postoji strah od promjena i zato država mora imati želju za ključnim promjenama u društvu kako bi se one i realizirale, smatra Tolnauer.

Tolnauer se vrlo kritički osvrnuo i na probleme primjene prava na dvopismenost u Vukovaru ocijenivši da se radi o pokušaju da se srpskoj nacionalnoj manjini uskrati ustavno pravo na službenu upotrebu ćirilice što je nedopustivo.

Na skupu su također govorili i sveučilišni profesori Vlatko Cvrtila iz Zagreba i Dragan Vukelić iz Budimpešte.

11. Srpanj 2014.

ODRŽAN SASTANAK PREDSTAVNIKA SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE I RAVNATELJSTVA HRVATSKE RADIOTELEVIZIJE

U skladu s Odlukom donesenoj na 58. sjednici Savjeta za nacionalne manjine o potrebi žurnog sastanka na temu nezadovoljavajućeg stupnja ostvarivanja prava manjina na pristup javnim medijima, predstavnici Savjeta za nacionalne manjine susreli su se 9. srpnja 2014. s ravnateljstvom Hrvatske radiotelevizije.

Na sastanku u prostorijama HRT-a ispred Savjeta nazočili su predsjednik Aleksandar Tolnauer te članovi Savjeta , predsjednik Kluba zastupnika nacionalnih manjina Nedžad Hodžić i saborski zastupnik srpske nacionalne manjine Mile Horvat, a ispred HRT-a glavni ravnatelj Goran Radman, glavna urednica HTV-a 1 Gordana Mrđen, v.d. ravnateljice programa Marija Nemčić, v.d. rukovoditelja Informativnog medijskog servisa Tomislav Špoljar, obnašatelj dužnosti urednika Informativnog programa Hrvatskog radija Mario Harapin i urednica magazina Prizma Danijela Draštata.

Na sastanku je dogovorena neposredna suradnja Savjeta s HRT-om u izradi programske sheme za narednu godinu u dijelu programa namijenjenog informiranju pripadnika nacionalnih manjina, kako u pogledu njegova udjela u cjelokupnom programu tako i u pogledu edukacije novinarskog kadra koji se bavi manjinskim pitanjima i emitiranjem programa na jezicima manjina.

Vezano za međusobno informiranje, davanje mišljenja i prijedloga o programima namijenjenih nacionalnim manjinama dogovoreno je održavanje sastanka predstavnika Savjeta s Programskim vijećem HRT-a.

04. Srpanj 2014.

REPUBLIKA HRVATSKA
Savjet za nacionalne manjine
Klasa: 400-06/14-01/10
Urbroj: 50438-14-01
Zagreb, 03. srpnja 2014.g.

SVIM UDRUGAMA I USTANOVAMA NACIONALNIH MANJINA - svima –

Predmet: Obavijest

Poštovani-a!

Obavještavamo udruge i ustanove nacionalnih manjina da informacije o mogućnostima financiranja putem novog Fonda za organizacije civilnog društva u Republici Hrvatskoj u sklopu Fondova Europskog gospodarskog prostora i Kraljevine Norveške mogu pronaći na slijedećim internetskim stranicama http://zaklada.civilnodrustvo.hr/.

Kraljevina Norveška, Kneževina Lihtenštajn i Island od 1994. Godine financiraju projekte u zemljama članicama Europskog gospodarskog prostora, kako bi se smanjile socijalne i ekonomske razlike unutar Zajednice, te ojačala bilateralnu suradnju izneđu zemalja članica.

Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva akreditirana je za provedbeno tijelo fonda EGP/NF u Hrvatskoj za područje civilnog društva, za koje je osiguran iznos od 1,3 milijuna eura za financiranje projekata organizacija civilnog društva.

U okviru navedenog Fonda bit će podržana sljedeća područja za koje će se raspisati natječaji ili pozivi za iskaz interesa:
1. Solidarnost i društveni kapital u lokalnoj zajednici,
2. Modeli i mehanizmi za ulaganje u održivost OCD-a koje se bave ljudskim pravima i zagovaranjem,
3. Demokratizacija i razvoj civilnog društva,
4. Podrška inovativnim inicijativama za djecu i mlade u lokalnim zajednicama,
5. Zajedno za bolje – društvena uključenost Roma u Hrvatskoj.

Fondovi će pripomoći razvoju projekata koji se bave pitanjima vezanim uz promicanje i zaštitu ljudskih prava, borbi protiv diskriminacije i govora mržnje, razvoja solidarnosti u lokalnim zajednicama, djelovanju djece i mladih te iznalaženju modela neovisnog ulaganja u održivost organizacija civilnog društva koje se bave ljudskim pravima u Republici Hrvatskoj.

S poštovanjem,
PREDSJEDNIK SAVJETA
Aleksandar Tolnauer v.r.

27. Lipanj 2014.

REPUBLIKA HRVATSKA
Savjet za nacionalne manjine
Klasa: 016-02/14-06/02
Urbroj: 50438-14-14
Zagreb, 27. lipanj 2014.g.

SVIM UDRUGAMA I USTANOVAMA NACIONALNIH MANJINA - svima –

Predmet: Obavijest o podnošenju polugodišnjih izvještaja za razdoblje od 01.01. do 30.06.2014.

Poštovani-a!

Svi korisnici Državnog proračuna – udruge i ustanove nacionalnih manjina koji se sufinanciraju preko Savjeta za nacionalne manjine, moraju dostaviti polugodišnje izvješće prema Zakonu o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08) i prema Metodologiji praćenja ostvarivanja programa nevladinih udruga i ustanova nacionalnih manjina (NN broj 129/2009 i 70/2011).

Obrasce možete preuzeti sa službene internetske stranice www.savjet.nacionalne-manjine.info

Rok za podnošenje polugodišnjeg izvještaja za 2014.godinu je do 31.07.2014.

- Za polugodišnje izvješće o radu i utrošku sredstava popunjavaju sve udruge i ustanove nacionalnih manjina sufinanciranih preko Savjeta za nacionalne manjine : opći obrazac FP-1, a obrasce FP-2 do FP-6 prema Odluci o rasporedu sredstava osiguranih u Državnom proračunu („Narodne novine“ broj 50/2013). Obavezni prilozi uz popunjene obrasce za polugodišnji izvještaj su:

1. Zbirni pregled prometa po računu udruge izdanog od banke za izvještajno razdoblje (u slučaju Zagrebačke banke mora se svaki izvod zasebno kopirati)

2. Preslik knjige blagajne za izvještajno razdoblje.

3. Udruge i ustanove koje su u obvezi podnošenja financijskih izvještaja (preko 100.000,00 kuna) trebaju dostaviti obrasce: BIL i PR-RAS-NPF za razdoblje od 01.01.do 30.06.2014.

- Stručna služba Savjeta za nacionalne manjine će tijekom 2014. godine provoditi terenske izvide rada udruga.

- U slučaju da se kod pregleda izvješća uoče nepravilnosti o tome će izvijestiti Ministarstvo financija - Sektor za proračunski nadzor.

Napomena : Preslike računa, ugovora, uplatnica, isplatnica, putnih računa i ostala dokumentacija predaje se u godišnjem izvješću.

Udruge i ustanove nacionalnih manjina koje ne dostave polugodišnja izvješća o radu i utrošku sredstava u roku i ne pridržavaju se propisanog načina izvještavanja prema Metodologiji praćenja ostvarivanja programa („Narodne novine“ broj 129/09 i 70/2011) i dostavljaju nesistematiziranu i nepotpunu dokumentaciju smatrat će se da nije ispunila svoje obaveze i prema Zakonu o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08) tražit će se povrat sredstava i gube mogućnost da se financiraju putem Savjet za nacionalne manjine sukladno Kriterijima za utvrđivanje financijske potpore za programe nevladinih udruga i ustanova nacionalnih manjina (NN. 129/09 i 70/2011).

Podsjećamo udruge i ustanove nacionalnih manjina kojima su prema Odluci savjeta dodijeljena sredstva za programe informiranja da se prema Metodologiji praćenja ostvarivanja programa nevladinih udruga i ustanova nacionalnih manjina („Narodne novine“ broj 129/2009, 70/2011) dužni tiskovine dostavljati citat: „tiskovine dostavljaju se svim registriranim udrugama i ustanovama dotične matične manjine i Savjetu za nacionalne manjine u tri primjerka, te svim članovima Savjeta za nacionalne manjine po jedan primjerak.“ – (19 članova Savjeta).

S poštovanjem,
PREDSJEDNIK SAVJETA
Aleksandar Tolnauer v.r.

OBRAZAC OPĆI FP1 2014 (40,0K)

OBRAZAC FP2 INFORMIRANJE 2014 (39,0K)

OBRAZAC FP3 IZDAVAŠTVO 2014 (37,5K)

OBRAZAC FP4 AMATERIZAM 2014 (61,0K)

OBRAZAC FP5 MANIFESTACIJE 2014 (49,0K)

OBRAZAC FP6 BILATERALNI SPORAZUMI 2014 (37,0K)

OBRAZAC FP6 PRETPOSTAVKE 2014 (37,0K)

25. Lipanj 2014.

PREDSJEDNIKU SAVJETA DODIJELJENO ZNAČAJNO RUSKO PRIZNANJE

Ruski veleposlanik u RH Robert Makaryan posjetio je u petak , 20.06.2014. Savjet za nacionalne manjine i tom prilikom predsjedniku Savjeta Aleksandru Tolnaueru uručio značajno rusko priznanje "Medalju sa zlatnim listom" . Ovo priznanje, koje dodjeljuje Agencija za međunarodnu i kulturnu suradnju Ministarstva vanjskih poslova Ruske federacije, dodijeljeno je predsjedniku Savjeta za nacionalne manjine zbog njegovog doprinosa u razvijanju i promicanju bilateralnih odnosa i suradnje između Ruske federacije i Republike Hrvatske, kao i doprinosa afirmaciji ruske nacionalne manjine u RH.

"Vlada Ruske federacije iznimno cijeni i prepoznaje Vaš angažman i trud U afirmaciji ruske nacionalne manjine u RH kao i odnosa prema našim sunarodnjacima u Republici Hrvatskoj", izjavio je gospodin Robert Makaryan ,veleposlanik Ruske federacije predajući ovo priznanje.

23. Lipanj 2014.

ODRŽANA 58. SJEDNICA SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE

Dana 18. lipnja 2014. održana je 58. sjednica Savjeta za nacionalne manjine Republike Hrvatske.

Predstavnici Hrvatske radiotelevizije podnijeli su Izvješće o proizvedenim, suproizvedenim i objavljenim programima namijenjenim informiranju pripadnika nacionalnih manjina u 2013. godini.

Jednoglasno je donesen Zaključak kojim Savjet upozorava na još uvijek nedovoljnu zastupljenost nacionalnih manjina u programima HRT-a koja obveza je utvrđena člankom 18. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, člankom 9. Zakona o HRT-u odnosno Ugovorom između HRT-a i Vlade Republike Hrvatske.

Donesena je Odluka o odobrenju financijske potpore od 20.000,00 kuna Općini Lipovljani za organizaciju kulturno-umjetničke manifestacije Lipovljanski susreti 2014. godine.

Prihvaćen je zahtjev za prenamjenom sredstava odobrenih za program kulturne autonomije udruzi Romski putevi — Romane Droma iz Zagreba.

02. Lipanj 2014.

SEMINAR : MEDIJI I NACIONALNE MANJINE

U organizaciji Savjeta za nacionalne manjine RH i Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade RH u Opatiji je 30.05.2014 održan seminar “ Mediji i nacionalne manjine “ koji su vodili predsjednik Savjeta Aleksandar Tolnauer i ravnatelj Ureda mr.sc. Branko Sočanac. Otvarajući skup predsjednik Savjeta za nacionalne manjine Aleksandar Tolnauer istako je da je pravo na medije vrlo značajan aspekt manjinskih prava koji se nažalost ne ostvaruje na zadovoljavajući način. Istovrmeno , Tolnauer je upozorio da smi u aktualnoj ekonomskoj krizi suočeni s buđenjem ekstremenog nacionalizma i ksenofobije koji žele smanjivanje zajamčenih manjinskih prava što je potpuno neprihvatljivo.

Na seminaru je sudjelovao veći broj predstavnika udruga i vijeća nacionalnih manjina te medija i novinara koji prate problematiku nacionalnih manjina a predvanja su među ostalim održali i naši poznati eksperti za manjinsku problmatiku i medije prof .dr. Siniša Tatalovi, savjetnik predsjednika RH za unutarnju politiku te prof. dr. sc. Goradana Vilović s Fakuletata političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu . Na skupu su govorili i predstavnici Hrvatske radio televizije , Vijeća za elektroničke medije te Instituta STINE koji provodi medijske projekte o nacionalnim manjinama .

02. Lipanj 2014.

POSJET IZDAVAČKOJ KUĆI "EDIT"

Predsjednik Savjeta za nacionalne manjine RH Aleksandara Tolnauer i ravnatelj Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade RH mr. sc. Branko Sočanac 29. 05. 2014. posjetili su u Rijeci novinsko-izdavačku kuću talijanske nacionalne manjine „Edit „ . Tom prilikom razgovarali s zamjenikom direktora Robertom Paliscom. U razgovorima su razmatrani aktualni problemi s kojima se suočavaju izdavačke institucije nacionalnih manjina, te u ovom konkretnom slučaju izdavačka kuća „Edit „ . Razmotreni su i načini prevladavanja tih problema kao i mogućnosti za daljnji razvoj ovih važnih manjinskih kulturnih institucija.

27. Svibanj 2014.

SASTANAK PREDSJEDNIKA SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE S PREDSJEDNIKOM JOSIPOVIĆEM

Predsjednik Republike Hrvatske Ivo Josipović, dana 26. svibnja 2014. godine, primio je predsjednika Savjeta za nacionalne manjine Republike Hrvatske Aleksandra Tolnauera.

Predsjednik Savjeta informirao je predsjednika Republike o radu i aktivnostima Savjeta za nacionalne manjine RH vezanim za rješavanje pitanja u ostvarivanju zaštite prava i sloboda nacionalnih manjina. Prilikom razgovora istaknuta su pitanja primjene Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina vezana za službenu upotrebu jezika i pisma nacionalnih manjina, zapošljavanja pripadnika nacionalnih manjina, sudjelovanja pripadnika nacionalnih manjina u upravnim i pravosudnim tijelima, zastupljenosti pripadnika nacionalnih manjina u tijelima jedinica lokalne i područne ( regionalne) samouprave, pristupa javnim medijima, ostvarivanja kulturne autonomije nacionalnih manjina, povrata imovine, kao i učešća nacionalnih manjina u javnom i političkom životu Republike Hrvatske. Predsjednik Savjeta je također upoznao predsjednika Republike Hrvatske sa međunarodnim kontaktima i aktivnostima Savjeta za nacionalne manjine sa posebnim naglaskom na suradnju u regiji u svijetlu ulaska Republike Hrvatske u Europsku uniju.

Predsjednik Republike Hrvatske izrazio je zadovoljstvo radom Savjeta za nacionalne manjine, kao i suradnje sa Savjetom te posebno naglasio važnost uloge Savjeta za nacionalne manjine u rješavanju svih pitanja vezanih za ostvarivanje i zaštitu prava nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj. Posebno zadovoljstvo i pohvalu predsjednik je uputio Savjetu vezano za Odluku Savjeta o pomoći za stradale u poplavljenim područjima.

23. Svibanj 2014.

7. MEĐUNARODNA ZNANSTVENA I STRUČNA KONFERENCIJA "DANI KRIZNOG UPRAVLJANJA" NA VELEUČILIŠTU VELIKA GORICA

Predsjednik Savjeta za nacionalne manjine Aleksandar Tolnauer u ime Savjeta za nacionalne manjine Republike Hrvatske, sudjelovao je dana 22. Svibnja 2014. Godine na 7. Međunarodnoj znanstvenoj i stručnoj konferenciji "Dani kriznog upravljanja" koja se održala na Veleučilištu Velika Gorica.

Konferencija je održana pod visokim pokroviteljstvom predsjednika Republike Hrvatske Ive Josipovića koji ju je i službeno otvorio.

23. Svibanj 2014.

SASTANAK PREDSJEDNIKA SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE REPUBLIKE HRVATSKE SA PREDSTAVNICIMA MANIFESTACIJE "LIPOVLJANSKI SUSRETI"

Savjet za nacionalne manjine Republike Hrvatske dana 21. svibnja 2014. godine, posjetili su načelnik Općine Lipovljani Mario Ribar i član Organizacijskog odbora manifestacije "Lipovljanski susreti" i potpredsjednik za informiranje i školstvo Saveza Slovaka Josip Krajči.

Tema susreta bilo je pokroviteljstvo Savjeta za nacionalne manjine nad tradicionalnom manifestacijom nacionalnih manjina "Lipovljanski susreti 2014. godine".

U razgovoru je istaknuta važnost očuvanja nacionalnog i kulturnog identiteta nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj te naglašena potreba održavanja zajedničkih manifestacija nacionalnih manjina. Izraženo je mišljnje kako je održavanje takvih manifestacija posebno važno nakon što je zbog nedostatka financijskih sredstava došlo do prekida održavanja centralne manifestacije nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj koja je godinama održavana u organizaciji Savjeta za nacionalne manjine Republike Hrvatske.

Savjet za nacionalne manjine je prihvatio pokroviteljstvo "Lipovljanskih susreta 2014", kao i učešće na okruglom stolu na kojem se uz sudjelovanje eminentnih stručnjaka i predstavnike nacionalnih manjina razmatraju najaktualnija pitanja vezana za položaj nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj.

23. Svibanj 2014.

SJEDNICA NACIONALNOG ODBORA ZA KOORDINACIJU SUDJELOVANJA RH U PROGRAMIMA TRANSNACIONALNE I MEĐUREGIONALNE SURADNJE TE MAKROREGIONALNIM STRATEGIJAMA EU

Predsjednik Savjeta za nacionalne manjine Aleksandar Tolnauer kao član Nacionalnog odbora za koordinaciju sudjelovanja Republike Hrvatske u programima transnacionalne i međuregionalne suradnje te makroregionalnim strategijama Europske unije za Republiku Hrvatsku za razdoblje 2014. - 2020., sudjelovao je 19. svibnja 2014. godine na 2. sjednici Nacionalnog odbora.

Na sjednici se raspravljalo o programima transnacionalne suradnje, programima međuregionalne suradnje, makroregionalnoj strategiji i informaciji o statusu programa prekogranične suradnje.

21. Svibanj 2014.

DONACIJA SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE STANOVNICIMA POPLAVLJENIH PODRUČJA

Savjet za nacionalne manjine Republike Hrvatske donio je odluku o jednokratnoj uplati pomoći za stradale u poplavljenim područjima. Iz zajedničkih sredstava Savjeta za nacionalne manjine na žiro račun Crvenog križa uplaćen je iznos od 7.000,00 kuna.

Odluka (331,5K)

20. Svibanj 2014.

ZNANSTVENI SKUP: NACIONALNE MANJINE U DEMOKRATSKIM DRUŠTVIMA

U organizaciji Savjeta za nacionalne manjine RH , Friedrich Ebert Stiftunga i Centra za međunarodne i sigurnosne studije Fakulteta političkih znanosti, Sveučilišta u Zagrebu, na Brijunima je od 15.-18. svibnja 2014. godine održan tradicionalni znanstveni skup „Nacionalne manjine u demokratskim društvima“.

Skup je održan pod visokim pokroviteljstvom predsjednika Republike Hrvatske Ive Josipovića.

Na skupu su posebno razmatrane teme: utjecaj članstva Republike Hrvatske u Europskoj uniji na prava nacionalnih manjina, utjecaj regionalne suradnje na zaštitu nacionalnih manjina u europskom prostoru, političko predstavljanje nacionalnih manjina u demokratskim državama, pravo nacionalnih manjina na službenu upotrebu jezika i pisma i ostvarivanje prava nacionalnih manjina na kulturnu autonomiju.

U raspravama na znanstvenom skupa aktivno učešće uzelo je osam članova Savjeta za nacionalne manjine Republike Hrvatske.

30. Travanj 2014.

SUSRET S PREDSJEDNIKOM BUGARSKE VLADE

Predsjednik Savjeta za nacionalne manjine Republike Hrvatske Aleksandar Tolnauer susreo se 29.travnja, u prostorijama Nacionalne zajednice Bugara u Republici Hrvatskoj, s predsjednikom Vlade Republike Bugarske Plamenom Orešarskim.

Tijekom susreta razgovaralo se o položaju i aktivnostima bugarske nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj, manjinskoj legislativi i njenoj implementaciji u praksi. Gospodin predsjednik Orešarski izrazio je zadovoljstvo visokim standardima koje Republika Hrvatska osigurava nacionalnim manjinama u zaštiti njihovih prava. Posebno je istakao zadovoljstvo položajem Bugarske nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj i njenim aktivnostima, te naglasio veliku i važnu ulogu koju manjine imaju u odnosima dviju zemalja, kao i važnu ulogu Savjeta za nacionalne manjine u pitanjima od zajedničkog interesa, naročito u unapređenju i razvoju odnosa, u kulturi, obrazovanju i gospodarstvu.

Susretu su prisustvovali ministrica obrazovanja i znanosti Republike Bugarske Anielia Klisarova, zamjenik ministrice obrazovanja i znanosti Republike Bugarske Vasil Vasilev, akademik prof. dr. Josip Bratulić i Raško Ivanov, predsjednik Nacionalne zajednice Bugara u Republici Hrvatskoj.

30. Travanj 2014.

SVEČANA SJEDNICA POVODOM DANA HRVATSKE AKADEMIJE ZNANOSTI I UMJETNOSTI

Na poziv Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, predsjednik Savjeta za nacionalne manjine Aleksandar Tolnauer, 29. travnja prisustvovao je svečanoj sjednici povodom Dana Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti i 153. godišnjice osnutka.

Na sjednici su tradicionalno dodijeljene akademske nagrade za najviša znanstvena i umjetnička dostignuća u Republici Hrvatskoj za 2013. godinu.

29. Travanj 2014.

OBILJEŽEN JOM HAŠOA - DAN SJEĆANJA NA ŽRTVE HOLOKAUSTA

Središnjim komemorativnim skupom na Židovskom groblju na Mirogoju kod skulpture "Mojsije", polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća 28. travnja 2014. obilježen je Jom Hašoa - Dan sjećanja na žrtve Holokausta.

U ime Savjeta za nacionalne manjine vijenac su položili predsjednik Savjeta Aleksandar Tolnauer i saborski zastupnik i član Savjeta Veljko Kajtazi.

Vijence su uz ostale položili predstavnici Židovske općine Zagreb, izaslanici predsjednika Republike, Vlade i Sabora, predstavnici Srpskog narodnog vijeća, predstavnici Saveza antifašističkih boraca Hrvatske, predstavnici Grada Zagreba, veleposlanstava Izraela, Sjedinjenih Američki Država, Nizozemske, Rusije, Poljske, Mađarske, Austrije, Njemačke i Srbije. Obilježavanju su bili nazočni i predstavnici vjerskih zajednica u Republici Hrvatskoj, saborski zastupnici, predstavnici Hrvatske adakemije znanosti i umjetnosti, kao i predstavnici civilnog društva.

Podsjetivši kako je izraelski Kneset prije šezdeset godina utvrdio Jom Hašoa kao Dan sjećanja na žrtve Holokausta, predsjednik Židovske općine Zagreb i Koordinacije židovskih općina u RH prof. dr. Ognjen Kraus upitao je što je svijet upamtio i kakve je poruke izvukao iz strahota Drugog svjetskog rata i genocida nad Židovima, Romima i drugima progonjenim zbog rase, vjere, nacionalnosti, političke i seksualne orijentacije.

Upozorio je na porast antisemitizma u Europi i svijetu posljednjih godina. Ekstremna desnica ponovno u mnogim zemljama Europe jasno i glasno proklamira nacionalizam i rasizam, otvoreno napada strance i sve one koji su drugačiji, rekao je.

Nažalost, i u Hrvatskoj smo svjedoci porasta nacionalizma, ksenofobije, svih vrsta netolerancije te agresivnog, netolerantnog govora na televiziji kao najjačem mediju, ali i u svim drugim medijima, upozorio je prof. Kraus.

Molitvu za žrtve Holokausta održao je Glavni rabin Koordinacije Židovskih općina u Republici Hrvatskoj Lucian Moše Prelević.

24. Travanj 2014.

SUSRET S PRVIM SLOVENSKIM PREDSJEDNIKOM MILANOM KUČANOM

Predsjednik Savjeta za nacionalne manjine Aleksandar Tolnauer je u ime Savjeta za nacionalne manjine, 23. travnja 2014. prisustvovao javnom razgovoru i susreo se sa prvim predsjednikom Republike Slovenije Milanom Kučanom.

Razgovor je organiziralo Vijeće Slovenske nacionalne manjine Grada Zagreba i Slovenski dom u suradnji s Veleposlanstvom Republike Slovenije u Zagrebu.

Razgovor s M. Kučanom bio je prvi u programu razgovora sa istaknutim osobama iz političkog, kulturnog, znanstvenog, gospodarskog i umjetničkog života Slovenije i Hrvatske, koji će se ubuduće organizirati mjesečno, a otvoreni su široj publici i predstavnicima medija.

Razgovorima su nazočili i ministar obrane Republike Slovenije Roman Jakić sa članovima slovenske delegacije koja je bila u službenom posjetu Ministarstvu obrane Republike Hrvatske, Veleposlanik Republike Slovenije u RH Vojko Volk, zastupnik srpske nacionalne manjine u Hrvatskom saboru prof. dr Milorad Pupovac te predsjednik Vijeća Slovenske nacionalne manjine Grada Zagreba i predsjednik Saveza slovenskih društava Hrvatske Darko Šonc.

17. Travanj 2014.

ODRŽANA 57. SJEDNICA SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE REPUBLIKE HRVATSKE

Dana 16. travnja 2014. održana je 57. sjednica Savjeta za nacionalne manjine Republike Hrvatske.

Na sjednici je prihvaćeno Godišnje izvješće o utrošku sredstava osiguranih u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2013. godinu („Narodne novine“, broj 139/12 i 145/13), u Razdjelu 020 Vlada Republike Hrvatske, Glava 21 Savjet za nacionalne manjine, Aktivnost A732003 nacionalne manjine, pozicija 3811 Tekuće donacije u novcu.

Na temelju prijedloga Povjerenstva za raspodjelu sredstava nevladinim udrugama i ustanovama nacionalnih manjina, Savjet je donio Odluku o rasporedu sredstava osiguranih u Državnom proračunu za 2014. godinu („Narodne novine“, broj 152/13 i 39/14), u Razdjelu 020 Vlada Republike Hrvatske, Glava 21 Savjet za nacionalne manjine, Aktivnost: A732003 potpore za programe ostvarivanja kulturne autonomije nacionalnih manjina, pozicija 381 Tekuće donacije u novcu.

Prihvaćeno Godišnje izvješće objavljujemo na službenim web stranicama Savjeta za nacionalne manjine Republike Hrvatske, kao i Odluku o rasporedu sredstava nakon što je objavljena u “Narodnim novinama” br. 50 od 23.04.2014.

Odluka o rasporedu sredstava osiguranih u Državnom proračunu RH za potrebe nacionalnih manjina u 2014. godini (1,9M)

Godišnje izvješće o utrošku sredstava osiguranih u Državnom proračunu RH za 2013. godinu (3,9M)

Zapisnik s 56. sjednice Savjeta za nacionalne manjine (110,5K)

14. Travanj 2014.

PREDAVANJE NA BEOGRADSKOM UNIVERZITETU O POLOŽAJU NACIONALNIH MANJINA U HRVATSKOJ

Na poziv Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu , a u okviru master programa „Politička regulacija etničkih odnosa i sukoba“, predsjednik Savjeta za nacionalne manjine RH Aleksandar Tolnauer, održao je 10. i 11.04.2014. godine predavanja na teme „Položaj nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj“ te „Položaj i uloga nacionalnih manjina u javnom i političkom životu“.

14. Travanj 2014.

SEMINAR O ULOZI I UNAPRJEĐENJU RADA VIJEĆA I PREDSTAVNIKA NACIONALNIH MANJINA

U srijedu 9. travnja 2014. u organizaciji Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske i Savjeta za nacionalne manjine Republike Hrvatske, održan je u županijskoj vijećnici Grada Virovitice seminar o ulozi i unaprjeđenju rada vijeća i predstavnika nacionalnih manjina.

Članovi vijeća i predstavnici nacionalnih manjina s predstavnicima Ministarstva uprave i tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave raspravljali su o potrebi zajedničkih napora u stvaranju preduvjeta za ostvarivanje pune uloge vijeća i predstavnika predviđene člankom 31. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina.

Poseban je naglasak u raspravi stavljen na unaprjeđenje suradnje s jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave kako bi se zajedničkim naporima vijeća i predstavnika nacionalnih manjina, kao i lokalne i područne (regionalne) samouprave, osposobili za što efikasnije obavljanje funkcije očuvanja i zaštite položaja nacionalnih manjina u društvu kroz sudjelovanje u javnom životu i upravljanje lokalnim poslovima.

14. Travanj 2014.

OSUDA POZIVA NA BOJKOT SRPSKIH RADNJI U VUKOVARU

Dana 08.04.2014. godine, u ime Savjeta za nacionalne manjine Republike predsjednik Savjeta Aleksandar Tolnauer sudjelovao je na konferenciji za medije koju je sazvalo Srpsko narodno vijeće, a vezano za objavljeni članak na portalu DNEVNO HR., u kojem se poziva na bojkot 35 „nepodobnih“ radnji u Vukovaru, čiji su vlasnici pripadnici srpske nacionalne manjine, kao i poziv na bojkot srpske robe, dok se iz tog grada „ne makne ćirilica“.

Savjet za nacionalne manjine najoštrije osuđuje poziv na bojkot srpskih trgovina, obrta i proizvoda u Vukovaru te promicanje javnog govora mržnje, kao najmračnijeg nacionalističkog modela 90-tih godina. Ujedno, Savjet javno osuđuje izljeve netolerancije i diskriminacije prema bilo kome u hrvatskom društvu te poziva nadležne institucije Republike Hrvatske da sukladno zakonu promptno reagiraju i sankcioniraju promicatelje bilo kojeg oblika ksenofobije, ma sa kojih minornih adresa oni dolazili.

14. Travanj 2014.

OBILJEŽAVANJE SVJETSKOG DANA ROMA

Na obilježavanju Svjetskog dana Roma u Muzeju Mimara 8. travnja 2014. sudjelovao je predsjednik Savjeta za nacionalne manjine Republike Hrvatske Aleksandar Tolnauer.

Zastupnik romske manjine i predsjednik Romskog narodnog vijeća koje je obilježavanje organiziralo Veljko Kajtazi čestitao je okupljenima i kao najveće probleme Roma istaknuo lošu obrazovnu strukturu, nizak životni i zdravstveni standard. Kajtazi je također podsjetio i na stradanja Roma u 2. svjetskom ratu.

Predsjednik Savjeta Aleksandar Tolnauer podsjetio je da su Romi na području Hrvatske od 13. stoljeća što ih svrstava u autohtone nacionalne manjine, da su zbog načina života kroz stoljeća bili isključivani, ponižavani i izloženi genocidu, a da ih i danas muči visoka nezaposlenost, siromaštvo i segregacija.

Predsjednika Savjeta, međutim , upozorio je da određenim problemima doprinosi i razjedinjenost unutar same romske zajednice te je pozvao romske asocijacije da zajedno rade na poboljšanju položaja Roma. Također je naglasio da Republika Hrvatska prednjači u zakonskoj zaštiti nacionalnih manjina te da je jedina zemlja Europske unije koja je Rome priznala kao nacionalnu manjinu.

Na obilježavanju su nazočili potpredsjednica Hrvatskog sabora gospođa Dragica Zgrebec, prva potpredsjednica Vlade i ministrica vanjskih i europskih poslova Vesna Pusić, predsjednica Ustavnog suda Jasna Omejec, predsjednik HAZU, akademik Zvonko Kusić, zamjenica gradonačelnika Grada Zagreba Vesna Kusin, zamjenik ministra unutarnjih poslova Evelin Tonković, te brojni drugi uzvanici iz političkog i javnog života.

21. Ožujak 2014.

SUSRET PREDSJEDNIKA SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE S MINISTROM VANJSKIH POSLOVA REPUBLIKE ALBANIJE

Na svečanosti otvorenja izložbe fotografija Croatia and Albania — common future održanoj 20. ožujka 2014. u Galeriji Matice hrvatske, predsjednik Savjeta za nacionalne manjine Aleksandar Tolnauer susreo se s ministrom vanjskih poslova Republike Albanije Ditmirom Bushatiem.

Prilikom susreta bilo je govora o pitanjima ostvarivanja i zaštite prava i sloboda nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj i Republici Albaniji. Posebno zanimanje ministar je iskazao za hrvatsku manjinsku legistlativu, kao i razinu implementacije iste u ostvarivanju zaštite prava i sloboda nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj. Posebno iskazano zanimanje bilo je vezano za model i način financiranja programa kulturne autonomije nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj.

Izložbi koju su organizirali Ministarstvo vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske i Veleposlanstvo Republike Albanije u Republici Hrvatskoj, nazočili su pomoćnik ministrice vanjskih i europskih poslova mr. Željko Kuprešak, izvanredni i opunomoćeni veleposlanik Republike Albanije u Republici Hrvatskoj Pellumb Qazimi, kao i mnogi uglednici iz javnog i političkog života Republike Hrvatske.

13. Ožujak 2014.

DOBRA SURADNJA S KOORDINACIJOM GRADA ZAGREBA

Predsjednik Savjeta za nacionalne manjine Aleksandar Tolnauer, primio je dana 13.03.2014. predsjednika Koordinacije vijeća i predstavnika nacionalnih manjina Grada Zagreba gospodina Zoltana Balaža Pirija.

Na sastanku su razmotrena aktualna pitanja vezana za sudjelovanje pripadnika nacionalnih manjina u upravljanju lokalnim poslovima putem vijeća , predstavnika i koordinacija nacionalnih manjina, zastupljenost pripadnika nacionalnih manjina u lokalnoj i područnoj samoupravi, statusna pitanja predstavnika nacionalnih manjina, zapošljavanje pripadnika nacionalnih manjina, pitanje pristupa javnim medijima, uporabi jezika i pisma nacionalnih manjina, kao i pitanja pune primjene manjinske legistlative vezane za rad vijeća i predstavnika, te koordinacije vijeća nacionalnih manjina.

Izraženo je obostrano zadovoljstvo dosadašnjom suradnjom Koordinacije vijeća i predstavnika nacionalnih manjina Grada Zagreba i Savjeta za nacionalne manjine Republike Hrvatske, te dogovorena daljnja suradnja za predstojeće razdoblje.

10. Ožujak 2014.

SUSRET S VELEPOSLANIKOM REPUBLIKE ALBANIJE

Predsjednik Savjeta za nacionalne manjine Aleksandar Tolnauer primio je 10. ožujka 2014. Nje.E.g. Pëllumboma Qazimiema, izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Albanije u Republici Hrvatskoj.

Na susretu su razmijenjena praktična iskustva u pitanjima sudjelovanja nacionalnih manjina u javnom životu odnosno pitanjima ostvarivanja i zaštite prava i sloboda nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj i Republici Albaniji.

Veleposlanik Republike Albanije upoznat je sa instrumentima zaštite manjinskih prava propisanih Ustavom Republike Hrvatske, Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina i međunarodnim dokumentima odnosno s načinom financiranja programa kulturne autonomije sredstvima iz Državnog proračuna.

04. Ožujak 2014.

INFORMATIVNI SASTANAK S UREDNICIMA MANJINSKIH TISKOVINA

Na temelju Odluke Savjeta za nacionalne manjine od 6. veljače 2014. predsjednik Aleksandar Tolnauer i potpredsjednik Nikola Mak održali su 28. veljače 2014. informativni sastanak s predstavnicima manjinskih tiskovina sufinanciranih iz Državnog proračuna putem Savjeta.

Prisutni urednici izviješteni su o broju programa koji su prijavljeni na Javni poziv za prijave programa za ostvarivanje kulturne autonomije koji će se sufinancirati sredstvima iz Državnog proračuna za 2014. godinu, o broju udruga i ustanova manjina koje su prijavile programe odnosno o ukupnom iznosu zatraženom za ostvarivanje programa.

Na sastanku je naglašen stav Savjeta o mogućnosti sufinanciranja programa koji za svrhu imaju unapređivanje tolerancije i ostvarivanje i zaštitu prava i sloboda nacionalnih manjina te izvještavanja o aktivnostima značajnim za ukupnu problematiku nacionalnih manjina.

Istaknuti su otvorenost, transparentnost, borba protiv predrasuda, marginalizacije i mržnje kao temeljni okviri koje će Povjerenstvo za raspodjelu sredstava vrednovati pri procjeni kvalitete programa budući da je zadaća manjinskog izdavaštva edukacija o suštini manjinske problematike koja bi trebala zbližavati manjinsku i većinsku populaciju.

04. Ožujak 2014.

TRIBINA O POLOŽAJU NACIONALNIH MANJINA U MEŠIHATU ISLAMSKE ZAJEDNICE

U Mešihatu Islamske zajednice u Islamskom centru u Zagrebu 28. veljače održana je tribina o položaju nacionalnih manjina u RH.

Skup je otvorio muftija prof.dr.Aziz ef.Hasanović.

Na tribini su sudjelovali predstavnici Kluba zastupnika nacionalnih manjina u Hrvatskom saboru, predsjednik Savjeta za nacionalne manjine gosp. Aleksandar Tolnauer te saborska zastupnica SDP-a gđa. Melita Mulić.

19. Veljača 2014.

PREDSJEDNIK SOBRANJA REPUBLIKE BUGARSKE ZAHVALIO SAVJETU ZA NACIONALNE MANJINE

Dana 17. veljače 2014. godine, u prostorijama Nacionalne zajednice Bugara u Republici Hrvatskoj, predsjednik Savjeta za nacionalne manjine Republike Hrvatske, gospodin Aleksandar Tolnauer susreo se sa predsjednikom Narodnog Sobranja Republike Bugarske, gospodinom Mihailom Mikovim. Tijekom susreta razgovaralo se o položaju i aktivnostima bugarske nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj. Tom prilikom je gospodin Mikov izrazio iznimno zadovoljstvo položajem bugarske nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj, te se zahvalio na podršci koju u ostvarivanju programa kulturne autonomije pruža Savjet za nacionalne manjine Republike Hrvatske. Gospodin Mikov ujedno je istaknuo da Hrvatsku i Bugarsku vežu tradicionalno dobri odnosi u kojima veliku ulogu igraju i nacionalne manjine preko kojih će se suradnja po pitanjima od zajedničkog interesa zasigurno u budućnosti unapređivati. Susretu je prisustvovao i predsjednik Nacionalne zajednice Bugara u Republici Hrvatskoj, gospodin Raško Ivanov, kao i istaknuti predstavnici bugarske nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj.

19. Veljača 2014.

OBILJEŽENA 6. OBLJETNICA NEOVISNOSTI REPUBLIKE KOSOVO

Dana 17. veljače 2014. godine, obilježena je u Zagrebu 6. obljetnica neovisnosti Republike Kosovo. U ime Savjeta za nacionalne manjine Republike Hrvatske događaju je prisustvovao predsjednik Savjeta gospodin Aleksandar Tolnauer.Veleposlanica Republike Kosovo u Republici Hrvatskoj, gospođa Shkendije Geci-Sherifi u svom je obraćanju istaknula dobre odnose Republike Hrvatske i Republike Kosovo, kao i zahvalu Republici Hrvatskoj na podršci koju je pružala pri priznavanju Republike Kosovo. Na svečanoj obljetnici sudjelovali su i potpredsjednik Hrvatskog sabora gospodin Nenad Stazić, bivši predsjednik Republike Hrvatske, gospodin Stjepan Mesić, kao i brojni veleposlanici i diplomatski predstavnici, gospodarstvenici, predstavnici vjerskih zajednica,predstavnici Hrvatske vojske, te albanske nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj.

14. Veljača 2014.

Savjet za nacionalne manjine pokrovitelj manifestacije ŽIDOVSKA KULTURA U EUROPI

Plakat (1,8M)

U Zagrebu je u četvrtak ,13. veljače predstavljena velika kulturna manifestacija ŽIDOVSKA KULTURA U EUROPI : Berlin – Beč – Prag koja će se kroz niz izložbi , tribina , filmskih projekcija i predavanja održati u Zagrebu od 19.veljače do 10. travnja ove godine.

Manifestaciju čiji je cilj predstavljanje i jačanje židovskog kulturnog identiteta , ali i promocija i afirmacija interkulturalnosti, multikulturalnosti i tolerancije organiziraju veleposlanstva Republike Njemačke , Austrije i Češke , Bet Israel , Austrijski kulturni forum te Goethe Institut uz pokroviteljstvo Savjeta za nacionalne manjine Republike Hrvatske.

Na predstavljanju manifestacije uz veleposlanike zemalja suorganizatora te predsjednika Židovske vjerske zajednice Bet Israel Hrvatske Vladimira Šalomona govorio je i predsjednik Savjeta za nacionalne manjine RH Aleksandar Tolnauer. Tolnauer je upozorio kako posljednji podaci Kantovog centra za proučavanje suvremenog europskog židovstva pokazuju porast antisemitizma te istakao kako upravo ovakvi projekti doprinose važnosti afirmaciji kulture kao ključne pretpostavke za razumijevanje i prihvaćanje različitosti koje su tako neophodne za održanje suvremene civilizacije.

I ostali govornici uputili su poruke o značaju tolerancije, dijaloga kultura i religija te poštivanju drugih i drugačijih upravo kako bi se mogla graditi zajednička i prosperitetna budućnost.

07. Veljača 2014.

ODRŽANA 56. SJEDNICA SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE

U Zagrebu je u četvrtak, 6. veljače održana 56. sjednica Savjeta za nacionalne manjine Republike Hrvatske. Na sjednici je razmatran i usvojen Program rada Savjeta za nacionalne manjine za 2014 godinu te su razmatrane informacije o prijedlozima programa nevladinih udruga i ustanova nacionalnih manjina za ostvarivanje programa kulturne autonomije nacionalnih manjina u području informiranja, izdavaštva, kulturnog amaterizma i manifestacija za 2014. godinu. Također Savjet je donio odluku o supokroviteljstvu nad projektom „Židovski život u Europi danas“ vezano za gradove Berlin, Beč i Prag.

16. Siječanj 2014.

SASTANAK SA PREDSTAVNICIMA ASOCIJACIJE IZBJEGLIČKIH I DRUGIH UDRUŽENJA SRBA IZ HRVATSKE

Vladin Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina je 15. siječnja 2014. godine, u Vladi Republike Hrvatske organizirao sastanak sa predstavnicima Asocijacije izbjegličkih i drugih udruženja Srba iz Hrvatske.

Sastanku su prisustvovali: potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar unutarnjih poslova Ranko Ostojić, zamjenica ministra pravosuđa Sandra Artuković Kunšt, predsjednik Savjeta za nacionalne manjine Aleksandar Tolnauer, ravnateljica Državnog ureda za stambeno zbrinjavanje i obnovu Mirela Stanić Popović, načelnici u Ministarstvu unutarnjih poslova Gordana Valenta i Franjo Podhraški, zamjenica Pučke pravobraniteljice Tena Šimunović Einwalter, te zamjenik predsjednika Srpskog narodnog vijeća Aleksandar Milošević.

U ime Asocijacije izbjegličkih i drugih udruženja Srba iz Hrvatske, sudjelovali su Milojko Budimir, predsjednik Udruženja i generalni sekretar Udruženja Srba iz Hrvatske, Rade Marić, predsjednik Demokratske inicijative za Knin i Čedomir Marić, predsjednik Udruženja porodica nestalih „Suza“ iz Beograda.

Sastanak je vodio ravnatelj Vladinog ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina mr.sc. Branko Sočanac.

Na sastanku su razmatrana pitanja vezana za još uvijek neriješene probleme srpske nacionalne manjine, i to prvenstveno vezano za povratak i obnovu, rješavanje statusnih pitanja, povrat imovine i obnovu spomenika kulture.

Zaključeno je da će se, sa iznesenom problematikom upoznati nadležna državna tijela, kako bi se u datim okolnostima ubrzalo rješavanje ovih pitanja.

19. Prosinac 2013.

REPUBLIKA HRVATSKA
Savjet za nacionalne manjine
Klasa: 016-02/13-03/09
Ur.broj: 50438-13-03
Zagreb, 18. prosinca 2013.g.

SVIM UDRUGAMA I USTANOVAMA NACIONALNIH MANJINA - svima –

Predmet: Obavijest o dostavljanju godišnjih izvještaja za 2013. godinu.

Poštovani!

Sukladno Metodologiji praćenja ostvarivanja programa nevladinih udruga i Zakona o proračunu Republike Hrvatske, obavještavamo Vas da najkasnije do 22. siječnja 2014. godine dostavite godišnje Izvješće o ostvarivanju programa i utrošku sredstava na propisanim obrascima sa obaveznim prilozima skeniranih na CD-u sukladno EU standardima za 2013.godinu.

Preslike od FINE ovjerenih OBRAZACA : PR-RAS-NPF ,BIL-NPF dostavljaju se do 05.03.2014.

Izvješće ste obvezni izraditi prema Metodologiji praćenja ostvarivanja programa nevladinih udruga i ustanova nacionalnih manjina (N.N.129/2009 i 70/2011) i Kriterijima za utvrđivanje financijske potpore za programe nevladinih udruga i ustanova nacionalnih manjina (NN broj 129/2009, 70/2011), a sukladno Državnom proračunu (N.N. 139/2012.) i usvojene Odluke Savjeta za Nacionalne manjine o rasporedu sredstava osiguranih u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2013.godinu za financiranje programa udruga i ustanova nacionalnih manjina (N.N. 50/2013) i na temelju sklopljenih Ugovora o financijskoj potpori programa udruga i ustanova iz sredstava Državnog proračuna za 2013 godinu.

Udruge su dužne voditi financijsku dokumentaciju prema Uredbi o računovodstvu neprofitnih organizacija (NN 10/08) i Uredbi o izmjenama i dopunama uredbe o računovodstvu neprofitnih organizacija (NN 07/09).

U privitku Izvješća o ostvarivanju programa i utrošku sredstava za 2013.godinu treba dostaviti preslike odgovarajuće financijske dokumentacije, kako je to navedeno u obrascima kojima se opravdavaju ukupni iznosi dobivene financijske potpore za realizaciju programa u izvještajnom razdoblju.

Skrećemo Vam pozornost da Izvješće o ostvarivanju programa i utrošku sredstava za 2013.godinu podnose sve udruge na obrascima FG1-2013, IR 1 do IR 7 po ugovorenim programima.

Obrasce za godišnje Izvješće o ostvarivanju programa i utrošku sredstava možete preuzeti sa službene internetske stranice www.nacionalne-manjine.info i u Stručnoj službi Savjeta za nacionalne manjine. Godišnja Izvješća o ostvarivanju programa i utrošku sredstava treba poslati povratnicom na adresu: Savjet za nacionalne manjine Republike Hrvatske, Mesnička 23, 10000 Zagreb.

Traženo Izvješće, s preslikama navedene financijske dokumentacije i njegovo prihvaćanje od strane Savjeta za nacionalne manjine, uvjet je nastavka sufinanciranja programa udruga i ustanova u 2014. godini.

PREDSJEDNIK SAVJETA
Aleksandar Tolnauer v.r.

Obrazac IR1 (33,5K)

Obrazac IR2 (42,5K)

Obrazac IR3 (34,0K)

Obrazac IR4 (66,5K)

Obrazac IR5 (44,5K)

Obrazac IR6 (33,5K)

Obrazac IR7 (32,5K)

Obrazac FG1 (123,0K)

10. Prosinac 2013.

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Savjet za nacionalne manjine
Klasa: 400-06/13-01/11
Urbroj: 50438-13-06
Zagreb, 10.12.2013.

UDRUGAMA I USTANOVAMA NACIONALNIH MANJINA, svima

PREDMET: Izmjene i dopune Državnog proračuna za 2013. godinu - obavijest, dostavlja se

Poštovani,

S obzirom na to da je Hrvatski sabor izglasovao rebalans Državnog proračuna za 2013. godinu koji je stupio na snagu objavom u Narodnim novinama br. 145/13 dana 6. prosinca 2013., izvješćujemo Vas da su na stavci A 732 003 Savjet za nacionalne manjine Republike Hrvatske, na poziciji 3811 - Tekuće donacije u novcu za udruge i ustanove nacionalnih manjina, sredstva umanjena za 3%.

Realizirana smanjenja utvrđena Odlukom Vlade Republike Hrvatske koja su posljedica izuzetno teškog gospodarskog stanja odnose se na sredstva dodijeljena Odlukom o rasporedu sredstava osiguranih u Državnom proračunu za 2013. (Narodne novine 50/13). Sukladno navedenome, doznake za tekuće donacije biti će smanjene za 3% na godišnjoj razini, a umanjeni iznosi isplatit će se zadnjom isplatom u mjesecu prosincu 2013. godine.

Budući da su sukladno projekciji Državnog proračuna za 2014. godinu donacijska sredstva umanjena za 7%, predlažemo da se radi osiguranja kontinuiteta u ostvarivanju programa kulturne autonomije pored racionalnog korištenja dodijeljenih sredstava na svim stavkama, mjere štednje provedu prvenstveno na stavkama režijskih troškova; reprezentacija, službena putovanja, telefoni itd.

Vezano uz pretpostavke za ostvarivanje kulturne autonomije, a s obzirom na izuzetno tešku gospodarsku situaciju, i u 2014. godini sredstva za njihovo ostvarivanje dodjeljivat će se samo romskoj nacionalnoj manjini zbog obveza utvrđenih u Nacionalnom programu za Rome i Akcijskom planu Desetljeća za uključivanje Roma 2005. — 2015.

Kako je utvrđeno na zadnjoj sjednici Savjeta, neće se sufinancirati udruge koje ne poštuju obveze propisane Kriterijima za utvrđivanje financijske potpore za programe nevladinih udruga i ustanova nacionalnih manjina (Narodne novine 129/09 i 70/11), prvenstveno one vezane uz izvješćivanje o utrošku dodijeljenih sredstava.

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK SAVJETA
Aleksandar Tolnauer, v.r.

03. Prosinac 2013.

MANJINSKI FORUM 2013 - Godišnji broj

MANJINSKI FORUM 2013 - Godišnji broj (694,9K)

28. Studeni 2013.

SUSRET PREDSTAVNIKA SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE S DELEGACIJOM ČEŠKE REPUBLIKE

Predstavnici Savjeta za nacionalne manjine predsjednik Aleksandar Tolnauer i predstavnik češke i slovačke nacionalne manjine u Savjetu i saborski zastupnik Vladimir Bilek održali su 22. studenoga 2013. susret s Karlom Kühnlaom, posebnim povjerenikom Ministarstva vanjskih poslova Češke Republike za manjinska pitanja i zamjenikom veleposlanika Češke Republike Josefom Zrzaveckým.

Delegacija Češke Republike na susretu je upoznata s praktičnim iskustvima Republike Hrvatske u pitanjima ostvarivanja i zaštite prava i sloboda češke i slovačke manjine, a osobito s financiranjem programa kulturne autonomije sredstvima iz Državnog proračuna putem Savjeta za nacionalne manjine.

Vezano uz odgoj i obrazovanje na jeziku i pismu češke i slovačke manjine, zastupnik Bilek izvijestio je delegaciju o obrazovanju po modelima A, B i C koji osim učenja hrvatskog i materinjeg jezika u istom broju sati s predmetima važnim za nacionalni identitet i kulturu omogućavaju i dvojezičnu nastavu odnosno redovnu nastavu na hrvatskom jeziku uz učenje materinjeg jezika i kulture Članovi delegacije iskazali su zadovoljstvo dostignutom razinom prava češke i slovačke nacionalne manjine u području obrazovanja istaknuvši kako su jezik i pismo temeljne značajke nacionalnog i kulturnog identiteta češke i slovačke manjine u Republici Hrvatskoj.

21. Studeni 2013.

SUSRET PREDSTAVNIKA SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE S DELEGACIJOM SAVJETODAVNOG VIJEĆA ZA ZAJEDNICE UREDA PREDSJEDNICE REPUBLIKE KOSOVO

Predstavnici Savjeta za nacionalne manjine, predsjednik Aleksandar Tolnauer i predstavnik slovenske nacionalne manjine u Savjetu, Darko Šonc održali su 20. studenoga 2013. godine susret s delegacijom Savjetodavnog Vijeća za Zajednice Ureda predsjednice Republike Kosovo.

Na susretu su razmijenjena praktična iskustva u pitanjima sudjelovanja nacionalnih manjina u javnom životu odnosno pitanjima ostvarivanja i zaštite prava i sloboda nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj i Republici Kosovo.

Članovi delegacije upoznati su sa instrumentima zaštite manjinskih prava propisanih Ustavom Republike Hrvatske, Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina i međunarodnim dokumentima odnosno s načinom financiranja programa kulturne autonomije sredstvima iz Državnog proračuna.

19. Studeni 2013.

SEMINAR O ULOZI I UNAPREĐIVANJU RADA VIJEĆA I PREDSTAVNIKA NACIONALNIH MANJINA

Savjet za nacionalne manjine Republike Hrvatske i Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske održali su 15.studenoga 2013. godine u Čakovcu seminar o ulozi i unapređivanju rada vijeća i predstavnika nacionalnih manjina.

U seminaru su sudjelovali: Aleksandar Tolnauer, predsjednik Savjeta za nacionalne manjine RH, Bahrija Sejfić, pomoćnica ravnatelja Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade RH,Sulejman Tabaković, predstavnik Ministarstva uprave, a ispred domaćina, zamjenica župana Međimurske županije gospođa Sandra Herman, predstavnik Međimurske I predstavnik Grada Čakovca te predstavnici romske srpske i ruske nacionalne manjine.

Na seminaru se raspravljalo i razmjenjivala su se mišljenja s predstavnicima vijeća i predstavnicima nacionalnih manjina, te nadležnim državnim tijelima o jačanju uloge vijeća i predstavnika nacionalnih manjina, njihovoj povezanosti s predstavnicima lokalne i regionalne(područne) samouprave, poteškoćama u ostvarivanju prava zajamčenih Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina, primjerima dobre prakse, provedbi projekata za pomoć romskoj nacionalnoj manjini, problemima projekata legalizacije romskih naselja , te o sveukupnoj problematici međimurske županije.

Savjet će zajedno sa Uredom za ljudska prava i prava nacionalnih manjina nastaviti sa kontinuiranom edukacijom pripadnika nacionalnih manjina, vijeća i predstavnika, kao i predstavnika jedinica lokalne i područne samouprave, kako bi se što kvalitenije osposobili za rad na unapređivanju i zaštiti položaja nacionalnih manjina u društvu kroz sudjelovanje u javnom životu i upravljanju lokalnim poslovima.

18. Studeni 2013.

PRIOPĆENJE ZA JAVNOST

ODRŽANA 55. ZATVORENA SJEDNICA SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE REPUBLIKE HRVATSKE 14. studenoga 2013.

Dana 14. studenoga 2013. održana je 55. zatvorena sjednica Savjeta za nacionalne manjine Republike Hrvatske.

Vezano uz Statutarnu Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Grada Vukovara, Savjet se usuglasio postupiti sukladno članku 38. stavku 3. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina ako Ministarstvo uprave ne ispuni obvezu propisanu člankom 32. o obustavi primjene općeg akta protivnog Ustavnom zakonu ili posebnim zakonima i dostave Vladi Republike Hrvatske prijedloga za pokretanje postupka pred Ustavnim sudom.

Vezano uz provedeni rebalans Državnog proračuna za 2013. godinu odnosno projekcije za 2014. godinu, Savjet je razmatrao Program rada za 2014. godinu, kao i način raspodjele udrugama i ustanovama u 2014. godini donacijskih sredstava Državnog proračuna osiguranih za ostvarivanje kulturne autonomije nacionalnih manjina.

Savjet je imenovao članove Povjerenstva za raspodjelu sredstava nevladinim udrugama  i ustanovama nacionalnih manjina za ostvarivanje programa kulturne autonomije nacionalnih manjina u području informiranja, izdavaštva, kulturnog amaterizma i manifestacija za 2014. godinu.

Vezano uz članstvo u Nacionalnom odboru za koordinaciju sudjelovanja RH u programima transnacionalne suradnje te makroregionalnim strategijama EU 2014. — 2020., a na temelju Okvirnog sporazuma o suradnji od 16. listopada 2013. između Savjeta za nacionalne manjine, Fakulteta političkih znanosti Zagreb, Fakulteta političkih nauka Beograd, Istarske županije, Grada Pule i Općine Medulin, imenovani su predstavnik Savjeta i njegov zamjenik u Vijeću za suradnju mjerodavnom za pripremu programa i projekata.

Savjet je odobrio prenamjenu sredstava udrugama nacionalnih manjina dodijeljenih za programe ostvarivanja kulturne autonomije.

14. Studeni 2013.

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Savjet za nacionalne manjine
Klasa: 016-02/13-02/02
Urbroj: 50438-13-10
Zagreb, 14. studeni 2013. g.

SVIM UDRUGAMA I USTANOVAMA NACIONALNIH MANJINA - svima -

Predmet: Obavijest o dokumentima koji se prilažu uz popis od 20 deklariranih pripadnika nacionalne manjine za Javni poziv Savjeta za nacionalne manjine - dostavlja se

Poštovana/i,

Vezano za JAVNI POZIV nevladinim udrugama i ustanovama nacionalnih manjina za predlaganje programa za ostvarivanje kulturne autonomije iz područja: informiranja i izdavaštva, kulturnog amaterizma i manifestacija, programa koji proizlaze iz bilateralnih sporazuma i ugovora, koji će se sufinancirati sredstvima iz Državnog proračuna za 2014. godinu, i upite u vezi dostavljanja uvjerenja i dokaza o pripadnosti 20 deklariranih pripadnika nacionalne manjine udruge, kao dokaz može biti priložen jedan od slijedećih dokumenata: preslike svjedodžbe bilo kojeg razreda osnovne-srednje škole ili izvod iz popisa birača iz kojih je vidljiva pripadnost nacionalnoj manjini (internetska stranica Ministarstva uprave, www.uprava.hr – u registar birača upisati JMBG).

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK SAVJETA
Aleksandar Tolnauer-v.r.

06. Studeni 2013.

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Savjet za nacionalne manjine
Klasa: 016-02/13-02/02
Ur.broj: 50438-13-01
Zagreb, 31. listopada 2013.

Savjet za nacionalne manjine Republike Hrvatske temeljem članka 35. stavka 4. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (NN br.155/02,80/10 i 93/11) objavljuje

JAVNI POZIV

NEVLADINIM UDRUGAMA I USTANOVAMA NACIONALNIH MANJINA ZA PREDLAGANJE PROGRAMA ZA OSTVARIVANJE KULTURNE AUTONOMIJE IZ PODRUČJA: INFORMIRANJA I IZDAVAŠTVA, KULTURNOG AMATERIZMA I MANIFESTACIJA, PROGRAMA KOJI PROIZLAZE IZ BILATERALNIH SPORAZUMA I UGOVORA, KOJI ĆE SE SUFINANCIRATI SREDSTVIMA IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE U 2014. god. POTPORE ZA PROGRAME OSTVARIVANJE KULTURNE AUTONOMIJE NACIONALNIH MANJINA

1 Pri utvrđivanju potpora za programe nevladinih udruga i ustanova nacionalnih manjina, (u daljnjem tekstu nevladine udruge i ustanove) primjenjivat će se opći i posebni kriteriji:

Opći kriteriji:

1. Poticat će se i financijski, pomagati ostvarivanje kulturnih i informativno-izdavačkih programa udruga i ustanova, koje artikuliraju većinu djelatnosti manjinskih zajednica, te izražavaju potrebu za očuvanjem etničkog, kulturnog i jezičnog identiteta, a istovremeno znače doprinos kulturnom, društvenom i gospodarskom razvitku Republike Hrvatske, te njihovoj integraciji u hrvatsko društvo, vodeći računa o broju pripadnika nacionalnih manjina, broju članova udruga i ustanova koje okupljaju, dužini djelovanja, te dosadašnjem radu.

2. Održavati i podizati dostignutu razinu ostvarivanja etničkih prava koja su značajna za pripadnike nacionalnih manjina;

3. Poklanjati posebnu pozornost kulturnom amaterizmu i ustanovama kulture zbog njihove važnosti u očuvanju etničkog identiteta;

4. Podupirati programe koji doprinose unapređenju tolerancije i uspostavljanju multietničkog i multikulturalnog povjerenja;

5. Provoditi zaključke i odredbe ugovora i sporazuma o zaštiti prava nacionalnih manjina kojih je potpisnik Republika Hrvatska.

Posebni kriteriji:

1.Zahtjev za dodjelu financijske pomoći mogu uputiti udruge i ustanove koje su upisane u Registar udruga i ustanova Republike Hrvatske, te aktivno djeluju u Republici Hrvatskoj, najmanje 24 mjeseca prije podnošenja zahtijeva, a u čijem sastavu ima najmanje 20 članova deklariranih pripadnika nacionalne manjine.

2. Financijska potpora utvrđivat će se prema predloženim programima udruga i ustanova, sukladno broju pripadnika nacionalnih manjina koje okupljaju, razgranatosti kulturnih društava i drugih udruga – članica na lokalnoj razini, te dužini vremena kontinuiranog djelovanja.

3. Programi udruga i ustanova analizirat će se i ocjenjivati prema dosadašnjim ukupnim rezultatima udruga i ustanova, kvalificiranosti nositelja programa, stvorenim pretpostavkama za realizaciju programa i značenju programa za pripadnike nacionalnih manjina na određenom prostoru /mjesto, Grad, Općina, Županija/. Udruge i ustanove koje po prvi puta podnose zahtjev za financijsku pomoć uz prijavu prilažu dokaz o dosadašnjem djelovanju.

4. Prednost će imati udruge i ustanove, te programi udruga i ustanova, koje okupljaju većinu pripadnika pojedine nacionalne manjine, odnosno one koje su kroz duže vrijeme ostvarivale značajne rezultate u očuvanju etničkog i kulturnog identiteta, poticale pripadnike svoje nacionalne manjine na tolerantno i usklađeno djelovanje unutar svoje nacionalne manjine, te vodile računa o ukupnoj racionalizaciji i štednji.

5. Prilikom ocjene predloženih programa, vodit će se računa o kvaliteti predloženog programa te njegovoj održivosti.

6. Udruge i ustanove koje su podnijele zahtjev za dodjelu financijske potpore moraju:

- promicati vrednote ustavnog poretka Republike Hrvatske;
- dostaviti odluke posljednje izborne skupštine o odgovornim osobama, te original uvjerenja o nekažnjavanju odgovornih osoba;
- dostaviti preslike izvješća o financijskom poslovanju za prethodnu poslovnu godinu, osim ako takvo izvješće nisu dostavile Stručnoj službi Savjeta za nacionalne manjine u redovnom izvještajnom postupku, (bilanca, skraćeni račun prihoda i rashoda za razdoblje od 01.01.do 30.09 tekuće godine);
- preslike ovjerenih obrazaca iz FINA-e: PR-RAS-NPF i S-PR-RAS-NPF;
- u slučaju da se udruga /ustanova nacionalnih manjina sufinancira iz drugih izvora treba dostaviti prijedlog financijskog plana prihoda i rashoda za 2013. godinu
- OIB, registarski broj o upisu u registar udruga, registarski broj iz Registra neprofitnih organizacija u Ministarstvu financija;

7. Raspoređena sredstva za sufinanciranje programa doznačivat će se mjesečno po 1/12, na temelju sklopljenih ugovora i kontinuirane analize Stručne službe Savjeta za nacionalne manjine, pri čemu će se voditi računa da li se programi ostvaruju planiranom dinamikom.

8. Udruge i ustanove nacionalnih manjina su obvezne vratiti akontacije i novčana sredstva za programe koji nisu ostvareni ili su djelomično ostvareni razmjerno neizvršenom dijelu a u slučaju da se sredstva ne vrate daljnje financiranje te udruge i ustanove se obustavlja. Sredstva iz Državnog proračuna za odobrene programe ne mogu se prenositi u slijedeću godinu i mora se izvršiti povrat u Državni proračun.

9. Udruge i ustanove čiji se programi sufinanciraju iz Državnog proračuna Republike Hrvatske putem Savjeta za nacionalne manjine obvezne su Savjetu za nacionalne manjine podnositi tromjesečno, polugodišnje i godišnje izvješće o radu i izvršenju programa s financijskim izvješćem prema Metodologiji praćenja ostvarivanja programa nevladinih udruga i ustanova nacionalnih manjina(NN br: 129/2009 i 70 /2011)

10.Udruge i ustanove su dužne vratiti sredstva ako u međuvremenu u potpunosti osiguraju sredstva iz drugih stavaka Državnog proračuna Republike Hrvatske za isti program, koji se financira putem Savjeta za nacionalne manjine.

11.Udruge i ustanove kojima je odobreno sufinanciranje programa, a koje odbiju dodijeljenu novčana sredstva i ne potpišu ugovor, gube pravo na financiranje putem Savjeta za nacionalne manjine za sljedeće dvije godine, a akontacijska sredstva moraju vratiti u Državni proračun.

Prijave programa udruga i ustanova nacionalnih manjina koja nisu izvršile svoje obaveze prema Savjetu za nacionalne manjine i prema drugim tijelima državne uprave, nad kojima je u tijeku istražni postupak ili se provodi ovrha, neće se uzeti u razmatranje prilikom donošenja Odluke o rasporedu sredstva.

12. Iznimno, Savjet za nacionalne manjine će voditi računa o specifičnim problemima pojedinih udruga i ustanova, te pri dodijeli financijske potpore uzeti u obzir ove specifičnosti.

13.U ocjenjivanju predloženih programa primjenjivat će se Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina (NN br.155/2002 , 80/2010 i 93/2011),Kriteriji za utvrđivanje financijske potpore za programe nevladinih udruga i ustanova nacionalnih manjina (NN br 129/2009 i 70 /2011), Kodeks pozitivne prakse, standarda i mjerila za ostvarivanje financijske potpore programima i projektima udruga (NN br.16/07), Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN br. 139/2010), Zakon o proračunu (NN br. 87/2008), Uredba o računovodstvu neprofitnih organizacija (NN br. 10/08), Uredbi o izmjenama i dopunama uredbe o računovodstvu neprofitnih organizacija (NN br. 07/09), Zakon o porezu na dobit i Zakon o porezu na dohodak (NN br.117/04), Zakona o porezu na dodanu vrijednost (NN br. 47/95)

14.Udruge i ustanove nacionalnih manjina koje podnose prijave programa na Javni poziv za sufinanciranje putem Savjeta za nacionalne manjine za koje se utvrdi da svojim radom i aktivnostima potiču netolerantnost unutar svoje nacionalne manjine, prema drugim nacionalnim manjinama i pripadnicima većinskog naroda, te za koje se utvrdi da u javnosti iznose neprovjerene i netočne informacije o pitanjima vezanim za ostvarivanje programa za kulturnom autonomijom unutar svoje i drugih nacionalnih manjina i radu Savjeta za nacionalne manjine, neće se uzeti u razmatranje i gube pravo na prijavu programa na Javni poziv Savjeta za nacionalne manjine u roku od 3 godine.

15.Izvršenje programa kao i novčana sredstva iz Državnog proračuna odobrena Odlukom Savjeta za nacionalne manjine za provođenje programa kulturne autonomije, udruge i ustanove nacionalnih manjina ne mogu prenositi na treće osobe koje nisu navedene u Odluci Savjeta za nacionalne manjine.

Pri analizi prijedloga programa udruga i ustanova polazit će se od kriterija za pojedine vrste programa sukladno Kriterijima za utvrđivanje financijske potpore za programe nevladinih udruga i ustanova nacionalnih manjina (NN br.129/09 i 70/11).

Ovim kriterijima uređuju se standardi za pojedine vrste troškova kod svih nacionalnih manjina za programe informiranja i izdavaštva, kulturnog amaterizma i kulturnih manifestacija.

Neće se uzeti u razmatranje prijavljeni programi udruga i ustanova nacionalnih manjina, ukoliko nisu pravovremeno i u potpunosti ispunila sve obveze prema svim davateljima financijskih potpora iz državnog proračuna/javnih izvora za prethodno odobrena sredstva, a na temelju prije sklopljenih ugovora o financijskoj potpori za provedbu programa i/ili projekata za 2013.god.

Prijave programa moraju biti na propisanim obrascima (za svaki program poseban obrazac) koji će biti objavljeni na internetskim stranicama Savjeta www.nacionalne-manjine.info ili se mogu dobiti na zahtjev u Stručnoj službi Savjeta za nacionalne manjine.

Prijave programa mogu biti u elektronskom obliku na jednom CD-u ili papirnatom obliku.Obavezni prilozi se šalju u 1 (jednom) primjerku za sve programe.

- Prijedloge programa sukladno odredbama ovog Poziva treba poslati sa povratnicom na adresu:

Savjet za nacionalne manjine Republike Hrvatske, Zagreb, Mesnička 23. SA NAZNAKOM „ZA JAVNI POZIV NE OTVARATI“

- Rok za podnošenje prijedloga programa je do 06. prosinca 2013 godine
- Otvaranje pristiglih programa na Javni poziv biti će obavljen komisijski.
- Prijedlozi programa koji ne budu sastavljeni sukladno ovom pozivu kao i prijedlozi koji se ne dostave u navedenom roku, neće se razmatrati.

Savjet za nacionalne manjine
Predsjednik Savjeta
Aleksandar Tolnauer

OBAVEZNI OPĆI PODACI I PRILOZI ZA PRIJAVU PROGRAMA IZ PODRUČJA OSTVARIVANJA KULTURNE AUTONOMIJE UDRUGA I USTANOVA NACIONALNIH MANJINA ZA 2014.god. (89,0K)

PRIJAVNICA ZA PROGRAM INFORMIRANJA 2014. GODINE (38,0K)

PRIJAVNICA ZA PROGRAM IZDAVAŠTVA 2014. GODINE (37,5K)

PRIJAVNICA ZA PROGRAM KULTURNOG AMATERIZMA 2014. GODINE (41,0K)

PRIJAVNICA ZA PROGRAM KULTURNE MANIFESTACIJE 2014. GODINE (38,5K)

PRIJAVNICA ZA PROGRAME KOJI PROIZLAZE IZ BILATERALNIH UGOVORA ZA 2014. GODINU ZA TALIJANSKU I MAĐARSKU NACIONALNU MANJINU (35,0K)

PRIJAVNICA ZA PROGRAME STVARANJA PRETPOSTAVKI ZA OSTVARIVANJE KULTURNE AUTONOMIJE ZA 2014. GODINU (35,5K)

03. Studeni 2013.

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Savjet za nacionalne manjine
Klasa: 400-06/13-01/11
Urbroj: 50438-13-05
Zagreb, 31. listopada 2013.

UDRUGAMA I USTANOVAMA NACIONALNIH MANJINA, - svima

PREDMET: Rebalans Državnog proračuna za 2013. i Javni poziv Savjeta za nacionalne manjine za prijave programa nevladinih udruga i ustanova nacionalnih manjina za ostvarivanje programa kulturne autonomije koji će se sufinancirati sredstvima iz Državnog proračuna za 2014. OBAVIJEST, dostavlja se

Poštovana/i,

Vezano uz provedeni rebalans Državnog proračuna za 2013. godinu, izvješćujemo Vas da su na stavci A 732 003 Savjet za nacionalne manjine Republike Hrvatske, na poziciji 3811 - Tekuće donacije u novcu za udruge i ustanove nacionalnih manjina, sredstva će biti umanjena.

Realizirana smanjenja odnose se na sredstva dodijeljena Odlukom o rasporedu sredstava osiguranih u Državnom proračunu za 2013.godinu („Narodne novine“,broj 50/13). Sukladno navedenome, doznake za tekuće donacije biti će smanjene na godišnjoj razini, a umanjeni iznosi isplaćivat će se od mjeseca listopada do kraja tekuće godine.

Skrećemo pozornost da mjere štednje, pored ostalih stavki, potrebno provesti prvenstveno na stavkama režijski troškovi (reprezentacija, službena putovanja, telefoni itd.).

Sukladno općim mjerama štednje potrebno je da krajnji korisnici Državnog proračuna – udruge i ustanove nacionalnih manjina maksimalno vode računa o racionalnom korištenju dodijeljenih proračunskih sredstava. S obzirom na izuzetno tešku gospodarsku situaciju smatramo ovo minimalnim doprinosom udruga i ustanova nacionalnih manjina u općoj štednji i ublažavanju posljedica ekonomske krize čime ćemo kao i do sada zajedno biti aktivni sudionici u prevladavanju ekonomske stagnacije.

Koristim priliku da se zahvalim udrugama i ustanovama nacionalnih manjina na pozivima za sudjelovanjem na manifestacijama, no zbog mjera štednje dogovorenih u Vladi Republike Hrvatske sredstva Savjeta planirana za službena putovanja neće se koristiti do donošenja Državnog proračuna za 2014.

Napominjemo da se neutrošena financijska sredstva dodijeljena u 2013. godini za odobrene programe ne mogu prenositi u iduću godinu u skladu sa Zakonom o proračunu (“Narodne novine“, broj 87/08 i 136/12) i Metodologijom praćenja ostvarivanja programa nevladinih udruga i ustanova nacionalnih manjina (“Narodne novine“, broj 129/09 i 70/11).

Molimo da udruge koje to još nisu učinile žurno dostave zapisnike skupština na kojima se usvajao statut i njegove izmjene i dopune, na kojima su se birale i razrješavale osobe ovlaštene za zastupanje i druga tijela udruge, na kojima se odlučivalo o udruživanju u saveze, zajednice, mreže i druge oblike povezivanja, na kojima se odlučivalo o promjeni cilja i djelatnosti udruge te donosila bilo koja odluka o statusnim promjenama. Vezano uz navedeno, potrebno je dostaviti rješenje ureda državne uprave o upisu promjena u registar udruga statuta, naziva, adrese sjedišta, osoba ovlaštenih za zastupanje i o prestanku udruge odnosno primjerak novog statuta ili izmjena i dopuna statuta ako je predmet upisa bila promjena statuta.

Savjet za nacionalne manjine na temelju članka 35. stavka 4. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“, broj 155/02 i 80/10), objavit će Javni poziv nevladinim udrugama i ustanovama za predlaganje programa kulturne autonomije koji će se sufinancirati sredstvima iz Državnog proračuna za 2014. iz područja informiranja i izdavaštva, kulturnog amaterizma i manifestacija te programa koji proizlaze iz bilateralnih sporazuma i ugovora.

Obrasce za prijave programa možete preuzeti od 6. studenoga 2013. sa službene internetske stranice www.savjet.nacionalne-manjine.info i u prostorijama Stručne službe Savjeta za nacionalne manjine.

Prijedloge programa potrebno je dostaviti na adresu: Savjet za nacionalne manjine Republike Hrvatske, Zagreb, Mesnička 23 sa naznakom „ZA JAVNI POZIV NE OTVARATI“. Rok za podnošenje prijedloga programa je 6. prosinca 2013., a otvaranje pristiglih programa biti će komisijski. Prijedlozi programa koji ne budu sastavljeni sukladno Javnom pozivu i Kriterijima za utvrđivanje financijske potpore za programe nevladinih udruga i ustanova nacionalnih manjina („Narodne novine“, 129/09 i 70/11), kao i prijedlozi koji se ne dostave u navedenom roku, neće se razmatrati.

Odluku o rasporedu sredstava osiguranih u Državnom proračunu za 2014. za sufinanciranje programa kulturne autonomije nacionalnih manjina Savjetu će predložiti Povjerenstvo za raspodjelu sredstava nevladinim udrugama i ustanovama nacionalnih manjina. Povjerenstvo ovlašteno za pregled prijedloga programa i analizu pretpostavki koje udruge trebaju ispunjavati pri zahtjevu za dodjelu potpore sastojat će se od članova Savjeta i vanjskih članova. Povjerenstvo će odluku predložiti isključivo na temelju Kriterija za utvrđivanje financijske potpore za programe nevladinih udruga i ustanova nacionalnih manjina i Metodologije praćenja ostvarivanja programa nevladinih udruga i ustanova nacionalnih manjina. Nakon što Povjerenstvo predloži, za odluke o rasporedu sredstava na javnoj sjednici glasovat će članovi Savjeta.

Kriteriji i Metodologija jamče da se odluke o rasporedu sredstava determiniraju kvalitetom i održivosti programa, brojem članova udruge, njezinim prethodnim rezultatima, administrativnoj sposobnosti, upravljanju financijskim sredstvima, procjenom rizika u provedbi projekta, kao i izvješćima o radu i ostvarivanju programa odnosno financijskim izvješćima o utrošku sredstava dodijeljenih u prethodnoj godini.

Vezano uz zahtjeve za prenamjenom sredstava istih programa iz godine u godinu koji su dokaz još uvijek nedovoljno promišljenog planiranja programa, udrugama i ustanovama skrećemo pozornost da pri prijavi na Javni poziv vode računa o održivosti programa. Savjet će u budućnosti zauzimati principijelniji stav prema zahtjevima za prenamjenom sredstava za programe za ostvarivanje kulturne autonomije.

U vremenu ekonomske krize u kojem se Republika Hrvatska nalazi, općih mjera štednje i smanjenja proračunskih sredstava nevladinom dijelu civilnog društva i proračunskim korisnicima u cjelini, potrebno je u najvećoj mjeri racionalno planirati sredstava za provedbu predloženih programa kulturne autonomije.

Molimo udruge i ustanove nacionalnih manjina da prilikom prijave programa obilježavanja kulturnih manifestacija vode računa o činjenici da će Povjerenstvo razmatrati isključivo prijave za obilježavanje jubilarnih obljetnica udruga i ustanova (desetogodišnjice, dvadesetogodišnjice itd.), kao i da neće uzimati u razmatranje proslave obilježavanja državnih praznika matičnih država nacionalnih manjina.

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK SAVJETA
Aleksandar Tolnauer-v.r.

19. Listopad 2013.

SPORAZUM O REGIONALNOJ SURADNJI U ZAŠTITI LJUDSKIH I MANJINSKIH PRAVA

U Beogradu je 16. listopada potpisan Okvirni sporazum o suradnji u promicanju i razvitku bilateralne i regionalne suradnje na području zaštite ljudskih prava i prava nacionalnih manjina. Inicijatori i potpisnici ovog sporazuma su Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, Fakultete političkih nauka Univerziteta u Beogradu, Istarska županija, Grad Medulin te Savjet za nacionalne manjine RH koji su i do sada imali bogatu suradnju u promociji manjinskih prava posebno kroz Politološku ljetnu školu koja se niz godina održava u Medulinu. Sporazum je potpisan prilikom posjeta hrvatskog predsjednika Ive Josipovića Srbiji koji je zajedno s predsjednikom Srbije Tomislavom Nikolićem nazočio potpisivanju ovog Sporazuma dajući mu i na taj način značajnu podršku i potporu.

Potpisnici Sporazuma istakli su zaštitu ljudskih prava i prava nacionalnih manjina važnim sadržajem demokratskog razvoja svake države te važnim elementom kohezijske politike Europske unije. Cilj suradnje potpisnika ovog Sporazuma je zajednički rad na pripremi i realizaciji projekta i programa znanstvenih istraživanja, izdavaštva i edukacije o ljudskim pravima i pravima nacionalnih manjina, a sredstva potrebna za te aktivnosti tražiti će se kroz fondove Europske unije.

18. Listopad 2013.

REPUBLIKA HRVATSKA
Savjet za nacionalne manjine
Klasa:004-01/13-01/11
Ur.br:50438-13-02
Zagreb, 18. listopada 2013. godine

ČLANOVIMA SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE UDRUGAMA I USTANOVAMA NACIONALNIH MANJINA

Predmet: Predlaganje kandidata za članove Savjeta za ljudska prava pučkog pravobranitelja

traži se -

Poštovani,

Pučka pravobraniteljica Republike Hrvatske dopisom od 11. listopada 2013. godine obavijestila je Savjet za nacionalne manjine da je objavila Javni poziv za predlaganje kandidata za članove Savjeta za ljudska prava pučkog pravobranitelja, i da se tekst Javnog poziva objavi na web stranici Savjeta za nacionalne manjine.

Slijedom navedenog, molimo Vas da najkasnije do 31. listopada 2013 godine predložite kandidate za članove Savjeta za ljudska prava, kako bi pučka pravobraniteljica imenovala iste. Ujedno napominjemo, da svi prijedlozi moraju sadržavati životopise predloženih osoba i potvrdu da nisu kažnjavani za kaznena djela, te da se protiv njih ne vodi kazneni postupak za kaznena djela za koja se postupak pokreće po službenoj dužnosti.

Prijedloge kandidata s navedenim prilozima pošaljite na adresu:

Pučki pravobranitelj
Opatička 4
10000 Zagreb

S naznakom „Prijedlog kandidata za članove Savjeta za ljudska prava pučkog pravobranitelja“

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK SAVJETA
Aleksandar Tolnauer

07. Listopad 2013.

UKRAJINSKI VELEPOPOSLANIK U POSJETU SAVJETU

Veleposlanik Ukrajine u RH g. Oleksandr Levchenko posjetio je 1. listopada Savjet za nacionalne manjine RH. U razgovorima s predsjednikom Savjeta g. Aleksandrom Tolnauerom i suradnicima ukrajinski veleposlanik upoznao se s provođenjem Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina te aktualnim pitanjima manjinske politike i zaštite prava nacionalnih manjina.

25. Siječanj 2011.

ENGLESKI PRIJEVOD KNJIGE PROF SINIŠE TATALOVIĆA "NACIONALNE MANJINE U HRVATSKOJ"

Nacionalne manjine u Hrvatskoj (189,3K)

Agencija STINA izdala je engleski prijevod poznate publikacije prof.dr. Siniše Tatalovića "Nacionalne manjine u Hrvatskoj".

Dopunjeno i prošireno izdanje ove knjige na engleskom jeziku objavljeno je pod naslovom "THE POLICIES OF PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES IN THE REPUBLIC OF CROATIA".

Prvotna verzija ove knjige nastala je u okviru projekta "Edukativno - informativna podrška zaštiti i unapređenju prava nacionalnih manjina i jačanju međuetničke tolerancije" koji je STINA provodila 2004. i 2005. uz financijsku potporu EU.

Knjiga Siniše Tatalovića, redovitog profesora na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu, savjetnika predsjednika Republike za politički sustav i jednog od naših najrenomiranjih eksperata za problematiku nacionalnih manjina naišla je na veliki interes.

Knjiga daje iscrpan i sustavan prikaz nacionalnih manjina u Hrvatskoj, od povijesnog utemeljenja njihovih zajednica, preko različitih razdoblja, padova i uspona politike koja se vodila prema nacionalnim manjinama do pregleda njihove aktualne organiziranosti i djelovanja u hrvatskom društvu.

To je čini cjelovitom i faktički jedinstvenom knjigom takve vrste u nas.

Engleski prijevod ove vrijedne knjige stoga ne samo da predstavlja značajnu međunarodnu prezentaciju hrvatskog trnovitog puta, ali i značajnih dostignuća u zaštiti manjinskih prava, u momentu kada počinju završni pregovori za ulazak Hrvatske u EU, već sigurno može poslužiti različitim društvenim, državnim i manjinskim institucijama i organizacijama u njihovoj boljoj međunarodnoj komunikaciji kada je riječ o nacionalnim manjinama i manjinskoj politici u Hrvatskoj.

Ukoliko ste zainteresirani za narudžbu ove knjige molimo vas da nas kontaktirate (podaci u zaglavlju).